Sadržaj — Ovaj elektronski resurs ima cilj da ukaže na osnovne principe objektno orijentisanog softvera. Teorijsko – praktični aspekti obuhvataju bazicčnu metodologiju strukturisanja klasa, objekata, atributa i funkcija.
Resursi za učenje su dostupni u HTML, IMS, SCORM i PDF formatima. Na kraju članka mogu se naci veze ka resursima koji se nadovezuju na tekuci.
Kao dodatna podrška e-učenju u oblasti PHP-a, ovaj i drugi resursi na ovom sajtu bice dostupni u (.flv) audio/video formatu.
Nakon usvajanja teorijsko-prakticnih principa, predstavljenih u pomenutim formatima, čitalac / gledalac će biti osposobljen da samostalno kreira klase, dodeljuje atribute, formira funkcije i objekte.

Kljucne reci — PHP, OOP, klase, objekti, funkcije…Pročitaj članak u PDF formatu† Pročitaj kompletan priručnik u PDF formi prilagođenoj štampanju
‡ Merlot publication, date added June 13. 2012.:
http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=664056

Sva autorska prava su zadržana, © 2012.

I. UVODNA RAZMATRANJA

SAVREMENI tokovi u programiranju izmeštaju težište sa funkcijskog na objektno-orijentisan pristup u domenu metodologije izgradnje softvera. Opravdanja za korenitu izmenu u razvojnom pristupu aplikacija mogu se pronaći u obimu i složenosti pojedinih projekata. U praksi projekti manjeg obima su veoma cesto relativno jednostavni za izgradnju sami po sebi. Razvoj takvog softvera ne iziskuje pred-planiranje faza i koncepata razvoja, utvrđivanja meduzavisnih odnosa i mogucih konflikata, vec se takav softver projektuje primenom „ad hoc“ pristupa. Pojava usputnih konflikata se rešava u trenutku njihovog nastanka. Odabrano rešenje za nastali problem je obično ono prvo funkcionalno, dok detalji fizičke realizacije, performanse u praksi, višekratna upotreba aplikativnih rešenja cesto nisu u prvom planu.
Nasuprot proceduralnim metodama u objektno orijentisanom pristupu, teži se uspostavljanju aplikativnog rešenja koje zadovoljava sve elementarne, unapred definisane ciljeve uz projektovanje funkcionalne, aplikativne osnove, pogodne za ponovnu upotrebu u istim ili srodnim projektima, ali i olakšanu nadogradnju fizickih mogucnosti strukture koda.
Moglo bi se reci da je prednost usvajanja objektno orjentisanog pristupa višestruka budući da omogucava:
- postizanje viših nivoa modularnosti projektovanih rešenja,
- omogucava višestruku upotrebu koda u istim ili sličnim projektima.
- pruža olakšanu nadogradnju aplikacije novim mogucnostima bez potrebe za korenitim izmenama u samom jezgru koda.

II. LINKOVI

Video sekvenca
„Pojam klasa, atributa i objekata u PHP-u 1“

HTML – verzija:
http.//php.sasastamenkovic.com/

SCORM LO verzija:
http.//php.sasastamenkovic.com/repository/SCORM/php/oop/uvod_u_OOP_1.zip

IMS paket:
http.//php.sasastamenkovic.com/repository/IMS/php/oop/uvod_u_OOP_1.zip

Veza ka narednom learning objektu:
http://php.sasastamenkovic.com/2012/06/pojam-klasa-atributa-i-objekata-u-php-u/

Eksterni linkovi:
[1]       http://www.phpnet.org

 

III. LITERATURA

[1]       PHP-Net “Classes and Objects – Introduction,” http://www.php.net/manual/en/oop5.intro.php , [12.juni, 2012].
[2]       PHP-Net “The Basics – Introduction,” http://www.php.net/manual/en/language.oop5.basic.php ,[13.juni, 2012].
[3]       PHP-Net “Properties – Introduction,” http://www.php.net/manual/en/language.oop5.properties.php ,[13.juni, 2012].